VKG Elektrivõrgud OÜ

EttevõttestEttevõtte tutvustus

VKG Elektrivõrgud OÜ põhitegevusalaks on oma teeninduspiirkonna tarbijate varustamine elektrienergiaga ja lisateenuste pakkumine klientidele.

Ei ole saladus, et kliendid meenutavad meie ettevõtet ainult siis, kui on aeg elektri eest tasumiseks või kui ajakirjanduses ilmub informatsioon näiteks elektrihindade tõusu kohta. Kõik see räägib ettevõtte stabiilsusest ning teenuste kõrgest kvaliteedist. Ettevõtte muutumine iseseisvaks, kindlaks ja stabiilseks on olnud pikaldane protsess. Oma tööstiili kujundamine ja kogemuste kogumine on võtnud  aastaid.

Energeetika arengu algus Narva linnas

19. sajandi lõpus algas Eesti suuremates linnades ja tööstuskeskustes energeetika tormiline areng. Narva on olnud läbi aegade Eesti üheks suuremaks tööstuskeskuseks. Narva linna, esialgu vaid haiglatesse ja tähtsamatesse linna ametimeeste kodudesse, jõudis elektrivool alles 1918. aastal kalevivabriku kaudu. Esimeseks suuremaks energiaallikaks oli siiski Narvas Kreenholmi Manufaktuuris töölerakendatud nn. Georgi hüdroturbogeneraator võimsusega 3000 kW, mis varustas elektrienergiaga Narva linna ja Kreenholmi Manufaktuuri. 1920. aastatel ehitati 6-kV liin Georgi vabriku juurest Vestervalli tänavale. Ehitati ka mitu uut alajaama.

Esimesed aastad

Pärast 1920.a hakkasid linna elektrivõrgud arenema tööstuslike elektrijaamade baasil ning allusid tol ajal linnavalitsusele. Nii jätkus elektrivõrgu areng kuni 1941. aastani, mil Narva elektrivõrgud liideti “Virumaa Elektriga”.

1944. aastal hävis Narva linn sõjatules koos elektriliinide ja alajaamadega. Pärast sõda rajatud uued elektriliinid said voolu rongijõujaamast, hiljem Kreenholmist. 1952.a. hakati linna toitma vastvalminud Narva Hüdroelektrijaama ehituse alajaamast. Samal aastal moodustati trusti “Eesti Kommunaalenergia” alluvuses Narva Elektrivõrgud. Ettevõtte esimeseks direktoriks oli J. Rudkovski, vanemmeistriks A. Elonen. Hiljem töötasid direktori ametikohal N. Jakovlev, H. Padrik. Peainsenerina töötasid A. Elonen, H. Padrik, R. Annik.

Aastad 1952-1960 olid tormiliselt kasvava Narva linna elektrivõrkudele soodne aeg. Seoses trusti “Eesti Kommunaalenergia” likvideerimisega 1960.a. läksid Narva Elektrivõrgud Narva jaoskonnana Põlevkivibasseini Kõrgepingevõrkude koosseisu (mis omakorda olid Eesti Energia koosseisus). Narva Elektrivõrkude edasine areng kuni 1993.aastani on tihedalt seotud Põlevkivibasseini Kõrgepingevõrkude arenguga. See oli Eesti energiasüsteemi arengu ja ehitamise aeg: ehitati uusi liine, alajaamu. Selle perioodi jooksul ehitati ka Balti ja Eesti Elektrijaamad.

1993 – iseseisva ettevõtte algus

1.jaanuaril 1993.a. moodustati riigi ettevõtte Eesti Energia koosseisus iseseisev ettevõtte Narva Elektrivõrk. Toimus jällegi elektrivõrkude ja elektrimüügi ühendamine.

1995 – suund erastamisele

1995 aasta oli Eesti energiasüsteemi jaoks pöördeline. Ühelt poolt tekkis vajadus muuta kogu süsteem paremaks ja efektiivsemalt toimivaks, teisalt hakkasid Eesti energeetikast aktiivselt huvi tundma välismaalased, kes olid huvitatud nii Eesti Energia kui ka tema struktuuriüksuste aktsiate ostmisest.

Samal aastal valmistati ette RE Eesti Energia restruktureerimiskava, mis nägi ette Eesti Energia jagamise kolmeks eraldi osaks: elektrijaamad, ülekandevõrgud ja jaotusvõrgud.

1996 – eraldumine Eesti Energiast

1996. aastal jätkus Eesti Energia restruktureerimine. Erastamiskava nägi ette uute iseseisvate äriühenduste loomise juba 1996. aasta lõpuks: AS Läänemaa Elektrivõrk, AS Narva Elektrivõrk, AS Iru Elektrijaam ja kontsern AS Eesti Energia. Ette oli nähtud ka mitmete tütaraktsiaseltside moodustamise.

19. detsembril 1996. a. kirjutati alla valitsuse määrus RE Eesti Energia baasil AS-de Narva Elektrivõrk ja Läänemaa Elektrivõrk moodustamisest.

1997 – Eesti Energiast iseseisva ettevõtte algus

28. augustil 1997.a. Eesti Vabariigi Valitsus võttis vastu otsuse asutada riigiettevõtte Eesti Energia ettevõtte Narva Elektrivõrk varade baasil aktsiaselts Narva Elektrivõrk.

Alates 4. septembrist 1997. aastal, mil ettevõte kanti äriregistrisse, alustas ettevõte tööd Eesti Energiast iseseisva ettevõttena.

1998 – NEV-i erastamine

1998. aasta mais kuulutati välja konkurss ettevõtte leidmiseks, kellest saaks tulevikus elektri jaotusvõrkude ettevõtte AS-i Narva Elektrivõrk vähemusaktsiate omanik.

Huvi meie ettevõtte vastu on olnud alati suur. Konkursil osalesid ka mitmed ettevõtted, kes omasid liidripositsiooni nii oma riigi kui ka maailma energiaturul. AS-st Narva Elektrivõrk olid huvitatud Skandinaavia energeetika firmad IVO, Vattenfall, ABB, Norra firma AEG, Hamburgi Elektrivõrgud, Prantsusmaa Electricite de France (EDF). 1998. aasta oktoobris otsustas Erastamisagentuuri nõukogu, et 49% Narva Elektrivõrgu aktsiate omanikuks saab Startekor Investeeringute OÜ.

1999-2003 - Arengu-ja stabiliseerimisperiood

1999. aasta mais sai ettevõttest eraettevõte ning koos uue omanikuga sai ettevõte võimaluse areneda ja tugevdada oma positsiooni energiaturul.

Alustati ettevõttesiseste muudatustega, mille eesmärgiks oli tagada parem klienditeeninduse tase ning jaotusvõrgu efektiivne tegevus. Kui varem oli põhirõhk suunatud ettevõtte tehnilise külje arendamisele, siis nüüd tähtsustatakse eelkõige klienditeeninduse arendamist ja täiustamist.

Personali püüdlused on suunatud klientide vajaduste rahuldamisele ja ennetamisele. Selle eesmärgi saavutamiseks avati 2001. aastal peakontoris kaasaegne teenindussaal ning toimus personali koolitus. Ka Sillamäe linna elanikel on võimalus mugavaks ja kaasaegseks teenindamiseks samal aastal valminud rekonstrueeritud klienditeeninduse osakonnas.

2004 - sidusettevõtte loomine

Mais 2004.a. toimusid AS-s Narva Elektrivõrk struktuursed muutused – ettevõtte baasil moodustati iseseisev sidusettevõte AS Narva Elektriteenused, mille põhitegevuseks on elektriseadmestike projekteerimine, ehitamine, remontimine, kontrollimine ja hooldamine.

Koostöös sidusettevõttega AS Narva Elektriteenused jätkas AS Narva Elektrivõrk väljakujunenud arengusuunda ning tagas oma jaotusvõrgu arendamise ja klientidele häireteta energiavarustuse.

Uue ettevõtte eesmärkideks oli pakkuda klientidele kvaliteetseid komplekselektriteenuseid, arvestades sealjuures klientide vajadusi, omanike ja ettevõtte personali huve.

2006 - VKG ostis Narva Elektrivõrgud ja Narva Elektriteenused

30. juunil allkirjastas Viru Keemia Grupp AS (VKG) lepingud ettevõtete Narva Elektrivõrk AS ja Narva Elektriteenused AS ostuks.

Narva Elektrivõrgu uueks ärinimeks sai OÜ VKG Elektrivõrgud.

“VKG ostis ettevõtted, et rakendada täiel määral põlevkiviõli tootmise kõrvalprodukti, generaatorgaasi, potentsiaali ning sellest toodetavat elektrienergiat. “VKG poolt toodetava elektrienergia hulk on suurenemas ning sellega on võimalik osaliselt katta ka Narva Elektrivõrgu klientide vajadused” märkis VKG juhatuse esimees Janek Parkman.
“Meie hinnangul on Narva Elektrivõrgu näol tegemist hästi juhitud ning heas korras ettevõttega. Seetõttu ei näe VKG ka vajadust Narva Elektrivõrgu töös lähiaastatel mingeid muudatusi teha. Tööd jätkavad ka ettevõtete senised juhid”, kinnitas Parkman.