Esimese sammuna enne taotluse esitamist soovitame liitujal võtta ühendust meie spetsialistiga, kes meelsasti vastab tekkinud küsimustele. See, milline saab olema tarbimisvõimsus ehk kui suurt peakaitset vajatakse, ei saa võrguettevõte määrata. Selle peab liituja kindlaks tegema koostöös elektriala spetsialistiga, kes koostab rajatise elektrisüsteemi projekti. Litsenseeritud projekteerimis- ja ehitusettevõtted on leitavad majandustegevuse registrist: https://mtr.mkm.ee/.

Kui liitujal on selge, millist teenust vajab, tuleb esitada vastaval plangil elektrivõrguga liitumistaotlus. Taotluses tuleb täita kõik vajalikud väljad ning lisada kaasa nõutavad dokumendid. Taotluse plangi täitmise lihtsustamiseks on teisel leheküljel selgitused. Juhul, kui plangi täitmisel tekib küsimusi, võtke julgelt ühendust meie spetsialistiga. Vajadusel on liitumistaotlust võimalik täita meie kontoris koha peal, kus püüame anda vastused kõigile Teie küsimustele. Kontori asukoht (P. Kerese 11, Narva linn; arendusosakond).

Dokumendid, mis vajalik esitada/kaasa võtta (peavad olema kehtivad):

  • Isikut tõendav dokument (pass, juhiluba, ID-kaart).
  • Volikiri, kui olete volitatud isik.
  • Omandit tõendav dokument, kui maaüksus on moodustamata ja kinnisturegistrisse kandmata (ostu-müügileping, pärimisõiguse tunnistus, kinkeleping).
  • Maa-alale kehtestatud detailplaneeringu või koostatud projekti nimetus ja VKG Elektrivõrgud OÜ kooskõlastuse nr (olemasolu korral).
  • Lisadokumendid kitsenduste vms kohta, millest VKG Elektrivõrgud OÜ-l on vajalik olla teadlik.

Hiljemalt 30 päeva jooksul pärast korrektse liitumistaotluse esitamist väljastatakse liitumispakkumus, mis sisaldab:

  •  Liitumislepingut, kus on määratud maksumus ja planeeritav pingestamise või tööde lõpetamise tähtaeg.
  •  Tehnilisi tingimusi, mis on vajalikud kliendi elektrisüsteemi projekteerimiseks.
  • (Eel)kalkulatsiooni, kus on täpsemalt lahti kirjutatud liitumistasu maksumuse kujunemine.
  • Piiritlusakti, kui liitumispunkti (liitumskilbi) asukoht on täpselt fikseeritav. Kui on vajalik ehitada uus liitumispunkt, koostatakse piiritlusakt pärast liitumispunkti väljaehitamist, mille asukoht valitakse kooskõlastatult liitujaga.

Kui klient on nõus VKG Elektrivõrgud OÜ poolt pakutud liitumispakkumusega, mis kehtib 60 kalendripäeva, allkirjastatakse kahepoolne liitumisleping. Pärast allkirjastamist saadetakse liitujale arve, mille tasumisel VKG Elektrivõrgud OÜ alustab omapoolsete töödega liitumispunkti väljaehitamiseks. Suure maksumusega ja mitmeetapiliste liitumiste korral, mis lahendatakse eraldi projektiga, on liitumise eest võimalik tasuda osamaksetena. Tavaliselt moodustab esimene osamakse enne projekteerimise alustamist 50%, teine osamakse enne ehitustööde alustamist 30 % ja kolmas ehk viimane osamakse enne tarbimiskoha pingestamist 20%.

Lõplik liitumistasu selgub liitumisprotsessi lõppedes vastavalt faktilistele kulutustele, mille alusel korrigeeritakse viimast osamakset.

Juhul, kui klient ei ole nõus esitatud liitumispakkumusega, püütakse leida võimaluste piires mõlemaid pooli rahuldav lahendus.

Ehitusobjektidele, kuhu on projekti põhiselt ette nähtud pärast ehitustöid alaline elektrivarustus ei võimaldata ajutist võrguühendust enne, kui maaomaniku või tema volitatud esindaja poolt on sõlmitud alalise võrguühenduse liitumisleping ning see on kehtiv.

Kindlasti peab meeles pidama, et VKG Elektrivõrgud OÜ pingestab liitumisjuhtmestiku alles siis, kui on tehtud kõik liitumisobjekti elektrisüsteemi (st. sisevõrgu) ehitamise/renoveerimisega seotud tööd ja elektripaigaldisele on väljastatud nõuetekohasuse tunnistus akrediteeritud tehnilist kontrolli teostava ettevõtte poolt. Elektripaigaldise tarbimistingimuste (peakaitsme suurendamine) muutmisel peab teatise esitama üksnes juhul, kui peakaitsme nimivool jääb üle 63 ampri. Antud tingimus ei kehti üleminekul ühefaasiliselt süsteemilt kolmefaasilisele. Litsenseeritud tehnilise kontrolli ettevõtted on leitavad: https://mtr.mkm.ee/.

Liitujal tuleb esitada sellekohane teatis ja nõuetekohasuse tunnistuse koopia, mis kinnitab, et elektripaigaldis on nõetekohane. VKG Elektrivõrgud OÜ kontrollib teatise alusel täiendavalt Tehnilise Järelevalve Ameti juures asuvast andmekogust elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostatust ja nõuetele vastavaks tunnistamist.

Peale Teie elektrisüsteemi vastavust kinnitavate dokumentide esitamist sõlmitakse kliendiga uus võrguleping, mille järgselt pingestatakse tarbimiskoht.

Kui arve ei ole tasutud arvel näidatud tähtajaks või esineb teisi liitumislepingu rikkumisi, VKG Elektrivõrgud OÜ saadab kliendile meeldetuletuse. Liitumislepingut võib muuta ainult mõlema poole eelneval kirjalikul nõusolekul.

Liitumiste eritingimused

Ajutine võrguühendus kehtib kuni 1 aasta, välja arvatud juhul, kui ajutine võrguühendus on vastava maaüksuse ehitusobjektil, millel on olemas kehtiv alaline liitumisleping. Pingestamiseks on vajalik esitada teatis koos nõuetekohasuse tunnistuse koopiaga, välja arvatud juhul, kui peakaitse ei ületa 35 A. Sellise juhul piisab ehitaja deklaratsioonist.

Korterelamus uue liitumise või ühefaasiliselt pingesüsteemilt kolmefaasilisele ülemineku soovi korral on koos liitumistaotlusega vajalik esitada korteriomanike koosoleku, kus on osalenud üle poole kaasomandiosa omanikest, kui puudub korteriühistu, positiivne otsus. Korteriühistu olemasolu korral piisab juhatuse liikme või ametliku esindaja nõusolekust. VKG Elektrivõrgud OÜ korterelamus uuele liitujale eraldi uut liitumispunkti välja ei ehita, vaid esitab tehnilistes tingimustes omapoolsed nõuded mõõtepunkti väljaehitamiseks, kuhu monteeritakse elektrienergia arvesti. Kõik liitumised toimuvad hoonesiseselt sisevõrguga. Mõõtepunkti asukoht peab olema ligipääsetavas kohas, ega tohi olla korteris.