Kaitsevööndis toimuvate tegevuste kooskõlastamine

Kliendile

Kõik elektripaigaldiste kaitsevööndis tehtavad tööd tuleb eelnevalt kooskõlastada. Kooskõlastamata tööd elektriliinide läheduses ohustavad tööde tegijate ja teiste inimeste elu ja tervist, vara ja keskkonda. Kui tööd on kooskõlastatud, saab VKG Elektrivõrgud OÜ ohutuse tagamiseks vajadusel elektripaigaldised eelnevalt pingetuks teha. Kaevetööde kohas on oluline täpselt kindlaks teha maakaabelliinide asukoht. Kui kaevetööde asukohas või selle läheduses on elektrikaabel, väljastatakse taotluse alusel nõusolek elektripaigaldise kaitsevööndis töötamiseks.

Selleks, et kindlaks teha, kas tööde piirkonda jääb mõni VKG Elektrivõrgud OÜ-le kuuluv elektripaigaldis, võtke meiega ühendust.

Nõusoleku andmine elektripaigaldise kaitsevööndis töötamiseks

Elektripaigaldise kaitsevööndis Ehitusseadustiku § 77 nimetatud tegevusi teha sooviv isik peab vähemalt 10 tööpäeva enne planeeritud tegevuse alustamist esitama meile kirjaliku Taotluse elektripaigaldise kaitsevööndis töötamiseks.

Täidetud taotlus saatke e-postiga vkgev@vkg.ee, kontakttelefon: 716 6629, üldtelefon: 716 6601, või tooge/saatke postiga esindusse: Paul Kerese tn 11, Narva 20309. Väljaspool tööaega toimuvate avariitööde korral palume helistada telefonil 716 6666.

VKG Elektrivõrgud OÜ väljastab kirjaliku nõusoleku elektripaigaldise kaitsevööndis töötamiseks 10 päeva jooksul taotluse esitamisest.

Kui lisaks nõusoleku andmisele peab VKG Elektrivõrgud OÜ tegema täiendavaid toiminguid, võib ta nõuda nendega seonduva kulu hüvitamist vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Elektripaigaldise kaitsevööndis on keelatud (Ehitusseadustiku § 77):

 • ladustada jäätmeid, materjale ja aineid, teha mis tahes mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis- ja maaparandustöid, teha tuld, istutada ning langetada puid;
 • ankurdada veesõidukit, liikuda heidetud ankru, kettide, logide, traalide ja võrkudega, paigaldada veesõidukite liiklustähiseid ja poisid ning varuda jääd – veekaabelliinina rajatud elektripaigaldise kaitsevööndis;
 • sõita masinate ja mehhanismidega, mille üldkõrgus maapinnast koos veosega või ilma selleta on üle 4,5 meetri – õhuliinide kaitsevööndis;
 • ehitada traattarasid, rajada loomade joogikohti ja korraldada massiüritusi – kõrgepingepaigaldise õhuliinide kaitsevööndis;
 • töötada löökmehhanismidega, tasandada pinnast, teha mullatöid sügavamal kui 0,3 meetrit, küntaval maal sügavamal kui 0,45 meetrit, ning ladustada ja teisaldada raskusi – õhu- ja maakaabelliinide kaitsevööndites.

Elektripaigaldise kaitsevööndi ulatus:

 • alajaamade ja jaotusseadmete ümber - 2 meetrit piirdeaiast, seinast või nende puudumisel seadmest,
 • maakaabelliini korral – maa-ala 1 meeter liini äärmistest kaablitest,
 • õhuliini korral - maa-ala ja õhuruum mõlemal pool liini telge:
  - kuni 1 kV pingega liinide korral 2 meetrit;
  - 1 kuni 35 kV pingega liinidel õhukaabli kasutamise korral 3 meetrit;
  - 1 kuni 35 kV pingega liinide korral 10 meetrit;
  - 35–110 kV pingega liinide korral 25 meetrit.

vt lisaks Ehitusseadustiku § 70 - Ehitise kaitsevöönd