Vastavalt Ehitusseadustiku § 70 lg 3 kaitsevööndis kehtivatest piirangutest võib kõrvale kalduda üksnes kaitsevööndiga ehitise omaniku nõusolekul. Kui elektripaigaldise kaitsevööndis tegutsev isik tegutseb ilma elektripaigaldise omaniku nõusolekuta, rikub ta Ehitusseadustiku sätestatud nõudeid.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 36 alusel kehtestatud omavalitsuste kaevetööde eeskirjade kohaselt kaevaja tagab tehnovõrkude kaitsevööndis töötamiseks kaevetöö loa/lubade olemasolu. Lube väljastavad tehnovõrkude omanikud kaevetööde teostamiseks konkreetses tööde tegemise kohas.

Nõuete rikkumisel ja elektripaigaldise kahjustamisel VKG Elektrivõrgud OÜ:

  1. koostab elektripaigaldise kahjustamise akti ja esitab selle koos kahjunõudega kahjustajale. Kahjunõudele võib lisanduda täiendav kahjunõue kolmandatele isikutele tekitatud kahju hüvitamiseks;
  2. ei anna rikkujale/kahjustajale ühtegi uut nõusolekut elektripaigaldise kaitsevööndis töötamiseks enne eelneva kahju hüvitamist;
  3. võib pöörduda Ehitusseadustiku §140 sätestatud väärtegude kohtuvälise menetleja Tehnilise Järelevalve Ameti poole, kes võib nõuetele mittevastava tegevuse korral ehitise kaitsevööndis karistada rahatrahviga kuni 32 000 eurot;
  4. võib pöörduda vastava kohaliku omavalitsuse poole, kes võib vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 lg 2 nimetatud Heakorra- ja kaevetööde eeskirjade rikkumise või koormise täitmata jätmise eest karistada rahatrahviga kuni 1300 eurot.