Müügilepingud

Kliendile

Müügilepingute - võrguteenuse osutamise lepingu ja elektrilepingu - sõlmimise peaeesmärk on õigussuhete reguleerimine kliendi (ostja) ja VKG Elektrivõrgud OÜ (müüja) vahel, fikseerimaks mõlema poole õigused ja kohustused. Kohustuste mittetäitmise korral on mõlemal poolel õigus nõuda tekitatud kahju hüvitamist.

LEPINGU SÕLMIMINE

VKG Elektrivõrgud OÜ sõlmib kõikide klientidega kirjalikud lepingud. Võrguleping sõlmitakse määramata ajaks ja ainult pärast liitumislepingu sõlmimist.

Lepingud võib sõlmida:

Võrgulepingu sõlmimiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

 • Isikut tõendav dokument: isikutunnistus (ID-kaart, pass, juhiluba).
 • Omandiõigust tõendav dokument, kui maaüksus on moodustamata ja kinnisturegistrisse kandmata (ostu-müügileping, pärimisõiguse tunnistus, kinkeleping).
 • Volikiri, kui isik ei ole B-kaardi alusel allkirjaõiguslik isik, või kui leping sõlmitakse mitte tarbimiskoha omanikuga, vaid selle kasutajaga (isik kasutuslepingu alusel: üürnik, rentnik, kasutaja). Volikirjas peavad olema järgmised andmed:
  - volikirja koostamise kuupäev,
  - esindatava ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht,
  - esindaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht,
  - volikirja tähtaeg, kas tegemist on tähtajalise või tähtajatu volikirjaga.

NB! Reeglina sõlmitakse võrgu- ja elektrileping tarbimiskoha omanikuga. Kui võrgu- ja elektrileping sõlmitakse tarbimiskoha üürniku, rentniku või kasutajaga, siis võtab müüja temalt tagatistasu varasema tarbimise 3 kuu maksumuse ulatuses või varasema tarbimise puudumisel kolme kuu prognoositava tarbimise ulatuses.

Vajaduse korral annavad klienditeenindajad selgitusi lepingutingimuste kohta. Klienditeenindajad aitavad valida sobivat hinnapaketti, tutvustavad osutatavaid teenuseid.

LEPINGU MUUTMINE

Lepingut saab muuta poolte vastastikusel kokkuleppel. Muutmise soovist tuleb teisele poolele 30 (kolmkümmend) kalendripäeva ette teatada.

Lepingu muutmise põhjused:

 • Tehniliste tingimuste muutmine (näiteks kui klient soovib suurendada/vähendada peakaitsme suurust jne.)
 • Üleminek ühelt hinnapaketilt teisele.
 • Muud tingimused, kui nende jõustumine nõuab lepingu muutmist.

NB! Tariifide muutmisel lepingut ei muudeta. Tariifimuutusest teavitame kliente 3 kuud enne tariifide jõustumist vähemalt ühe kohaliku ajalehe kaudu.

LEPINGU LÕPETAMINE

Leping lõpetatakse kliendi kirjaliku avalduse alusel, poolte vastastikusel kirjalikul nõusolekul või müüja poolt seaduses ettenähtud juhtudel. Lepingu lõpetamise soovist tuleb teisele poolele teatada vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva ette.

Lepingu lõpetamise põhjused:

 • Tarbimiskoha omaniku muutus;
 • Klient ei soovi tarbida VKG Elektrivõrgud OÜ poolt müüdud elektrienergiat;
 • Äriettevõtte tegevuse lõpetamine, pankrot;
 • Tähtajalise lepingu lõppemine;
 • Muud tingimused, mis nõuavad lepingu lõpetamist.

Enne võrgulepingu lõpetamist tuleb fikseerida arvestussüsteemi lõplik seisund. Peale seda esitatakse kliendile lõplik arve, mille tasumisel (raha laekumisel VKG Elektrivõrgud OÜ arvelduskontole) leping lõpetatakse.

Uue kliendiga sõlmitakse võrgu- ja elektrilepingu alles siis, kui vana omanikuga on see lõpetatud.

Lisainfo:

 • Meie klienditeeninduses
 • Telefonil: 716 6633
 • E-mail: klient.ev@vkg.ee