Tasu tehnovõrgu ja -rajatise talumise eest

Kliendile

Tehnovõrku ja -rajatisi, sh elektrivõrku tuleb maaomanikul taluda tulenevalt seadusest, sõlmitud lepingust või seatud sundvaldusest. Kinnisasja omanikul on õigus taotleda tehnovõrgu- või rajatise omanikult tasu tehnovõrkude või -rajatiste talumise eest (edaspidi talumistasu).

Talumistasu maksmine alates 1. jaanuarist 2019

Alates 01.01.2019 maksame asjaõigusseaduse rakendamise seaduse järgi tasu vaid neile maaomanikele, kelle maa sihtotstarbeks on maatulundusmaa.  Vt. Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (tehnovõrgu talumise tasu muutmine), Tehnovõrgu rajatisest tuleneva kitsenduse sisuline ulatus.

Talumistasu suurus aastas on 7,5 protsenti maa maksustamishinnast korrutatuna kitsenduse ruumilise ja sisulise ulatuse koefitsientidega.

Talumistasu ei maksta, kui selle suurus ühe kinnisasja kohta on alla ühe euro.

Talumistasu jooksva aasta eest makstakse välja hiljemalt sama aasta 30. septembril.

Talumistasu taotlemise kord

Talumistasu saamiseks tuleb kinnisasja omanikul või tema volitatud esindajal esitada ühekordne taotlus iga kinnistu kohta eraldi. Esitatud taotluse alusel makstakse tasu ka järgmistel aastatel kuni uue taotluse esitamiseni.

Taotluse võib saata e-postiga aadressil vkgev@vkg.ee või posti teel aadressil Paul Kerese tn 11, 20309 Narva. Korrektselt esitatud taotlustele me vastust ei saada. Võtame ühendust ainult küsimuste tekkimise korral.

Tasu saamise aluseks olevate asjaolude muutumisel on kinnisasja omanik kohustatud sellest tehnovõrgu omanikule teatama.

Taotluse vorm – käesoleval ajal on kasutusel 06.06.2007 vastu võetud ja 01.01.2019 kehtetuks muutuva määruse “Tehnorajatise talumise eest tasu saamiseks taotluse esitamise kord ja taotluse vorm” lisa.