Keskkonna heaks

KeskkondVKG Elektrivõrkude tootmisprotsessi omapäraks on see, et selle tulemusel ei toimu loodusressursside saastamist või ohtlike jäätmete ladestamist. Sellest hoolimata tegeleb ettevõte keskkonnariskide hindamisega, mis eraldi ohtudena toob välja järgmised igapäevatööga seotud tegevused.

Elegaasi (SF6) käitlemine

Elegaasi peamine oht keskkonna jaoks on selles freooni sisaldus, mis on osooniaukude tõestatud tekkepõhjuseks. Elegaasi kasutatakse elektriseadmete lülitites elektrikaarte kustutamisele kaasaaitava keskkonnana. Elegaas on kõrge elektrilise vastupidavusega aine, mis aitab vähendada isoleervahemikke. Selle kasutamise tulemusel vähenevad elektriseadmete mass ja gabariidid.

Elegaasi sisaldavate seadmetega võivad töötada ainult eriettevalmistust omavad töötajad. Elegaasi käitlemine on rangelt reglementeeritud ELi määrustega. Ettevõte seirab pidevalt elegaasi võimalikke lekkeid, mille tulemusel ohtliku gaasi sattumine atmosfääri praktiliselt välistatud. Gaasirõhu seire toimub automaatselt ning rikketeade edastatakse otse dispetšeripulti.

Õli sisaldavate seadmete hooldus ja utiliseerimine

Õli sisaldavad seadmed, eelkõige transformaatorid ja NSV Liidu ajast pärit lülitid, tekitavad ohtu keskkonna jaoks oma kerge süttivusega ning võimaliku pinnase saastamisega lekete tulemusel. Ära hoidmaks tulekahjusid ning õli sattumist pinnasesse ja vette, seadmeid hooldatakse ja utiliseeritakse ainult kooskõlas kehtestatud nõuetega. Üle 1 MVA jõutransformaatorites kasutatakse spetsiaalseid õlikogumisvanne, mis aitavad avarii korral vältida olukordi, kus õli satub pinnasesse ja vette.